Công trình Nhà thờ Tà Pao – 30KWp – MEGASUN

Công trình Nhà thờ Tà Pao – 30KWp